Budżet Obywatelski 2022 - Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Sochaczewski Budżet Obywatelski

Krótki opis

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Będziemy współdecydować o wydatkach publicznych na kolejny rok. Zaangażuj się w sprawy lokalne. Weź sprawy we własne ręce i decyduj o swoim mieście.

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

2021-12-30 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Poniżej przedstawiamy główne zasady Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego:

Sochaczewski Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych miasta w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Pula środków na realizację Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 1.200.000,00 zł.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach SBO 2022?

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które należą do zadań własnych gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego i są realizowane na terenie będącym własnością Miasta Sochaczew.

Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach:

1) projekty „duże” - 870.000,00 zł

2) projekty „małe” - 330.000,00 zł

Projekt „duży” to remont infrastruktury miejskiej lub wydatek majątkowy, którego koszt realizacji mieści się w kwocie powyżej 100.000,00 zł do 870.000,00 zł.

Projekt „mały” to remont infrastruktury miejskiej, wydatek majątkowy, działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, którego koszt realizacji mieści się w kwocie od 20.000,00 zł do 100.000,00 zł.

Jak należy zgłaszać propozycje projektów?

Zgłaszanie projektów do SBO 2022 odbywa się dwutorowo tj.

1. W wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl, na stronie internetowej Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. W formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego - adres: https://budzet.sochaczew.pl.

Obejmuje:

a) wypełnienie formularza,

b) załączenie listy poparcia - minimum dwadzieścia podpisów dla zgłoszonego projektu, i/lub innych załączników,

c) złożenie kompletu dokumentów w wybrany przez siebie sposób w terminie od 1 lipca 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r.

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Sochaczew.

W przypadku osób niepełnoletnich, formularz zgłaszania projektu powinien zawierać oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego projekt. W przypadku elektronicznego składania formularza projektu - skan oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego projekt (wzór oświadczenia - pobrany z formularza zgłaszania projektu - załącznik).

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny złożonych propozycji projektów?

Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie:

- formalnej

Zespół Opiniujący powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnym polegającym na sprawdzeniu:

1) terminowości złożenia projektu,

2) kompletności projektu,

3) uprawnień osób zgłaszających projekt,

4) poprawności list poparcia.

 Dopuszcza się uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Powiadomienie wnioskodawcy o brakach nastąpi w formie telefonicznej lub poczty elektronicznej. Brak złożenia uzupełnień we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie formularza zgłoszeniowego z przyczyn formalnych.

- merytorycznej

Projekty spełniające wymagania formalne są w terminie 3 dni przekazywane do właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sochaczewie w celu przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej.

Weryfikacja merytoryczna w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym,

2) realizacja projektu na terenie będącym własnością Miasta Sochaczew,

3) możliwość techniczna i technologiczna realizacji projektu tj.

a) czy projekt jest zgodny z normami, standardami oraz przepisami technicznymi,

b) czy projekt jest możliwy do realizacji we wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji,

c) czy dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,

d) czy uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów technicznych jest możliwe do uzyskania w celu realizacji projektu w trakcie roku budżetowego.

4) koszt projektu mieszczący się w kwotach określonych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

5) możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu.

Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu. Zespół Opiniujący może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonego projektu w terminie przeznaczonym na weryfikację.

Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?

 • Wyboru projektów do realizacji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego dokonują uprawnieni mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.

• Głosowanie odbywa się z użyciem karty papierowej lub elektronicznego formularza karty.

• Głosujący decyduje, która formę oddania głosu wybiera. Nie ma możliwości łączenia sposobu oddania głosu.

• Wykaz punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

• Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać jeden głos, stawiając znak X na karcie do głosowania przy maksymalnie dwóch projektach.

• Za nieważne uznaje się głosy:

1) oddane przez mieszkańca na więcej niż dwa projekty na jednej karcie do głosowania,

2) oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania,

3) w których nie postawiono znaku X przy żadnym projekcie,

4) oddane przez osoby nieuprawnione,

5) na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi i czytelnego podpisu.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

• Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

• Do realizacji zostają skierowane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet Obywatelski.

• W razie niewyczerpania środków, o których mowa w § 1 ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, do realizacji zostają wybrane projekty, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów ze wszystkich projektów poddanych pod głosowanie, niezależnie od kategorii i są możliwe do realizacji w kwocie pozostającej do dyspozycji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

• Jeżeli dwa lub więcej projektów zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców otrzymają tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście do realizacji decyduje publiczne losowanie.


Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

UWAGA! Wzięcie udziału w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na rok 2022 za pośrednictwem platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego, zarówno w trakcie naboru projektów, jak i w trakcie głosowania wymaga rejestracji konta w systemie. Podczas rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany sms z kodem rejestracyjnym.


Termin

2021-06-25 - 2021-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2021-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Justyna Wierzbicka

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

1200000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii
Projekty mieszkańców 1200000 - - - - 2
- PROJEKTY DUŻE 870000 100001 870000 20 1 -
- PROJEKTY MAŁE 330000 20000 100000 20 1 -

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2021-06-25
2021-06-25

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2021-06-25
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z Uchwałą Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na SBO środków.
2021-07-01

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-07-01 - 2021-08-06
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2021-08-09

Ocena merytoryczna


Status
Oczekuje
Termin
2021-08-09 - 2021-09-17
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2021-09-17

Ogłoszenie listy projektów


Status
Oczekuje
Termin
2021-09-17
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2021-09-27

Głosowanie


Status
Oczekuje
Termin
2021-09-27 - 2021-10-13
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2021-10-29

Wyniki końcowe


Status
Oczekuje
Termin
2021-10-29
Ostatni etap Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2021-12-30
Do góry